KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

tel./fax +71 375 23 28

kpk@prawo.uni.wroc.pl

www.kpk.prawo.uni.wroc.pl

@kpkwroclaw

Historia Katedry

„Pamiętając, że współczesność to tylko późna przeszłość

nie traktujmy lekceważąco historii”

                                                                                             Piotr Jurek

Struktura organizacyjna nadaje jednostce kształt i wyznacza jej ramy, jednakże o treści, kierunkach rozwoju, charakterze oraz zewnętrznym odbiorze decydują zawsze i tylko tworzący ją ludzie.

Jedno należy przyjąć bezapelacyjnie – Katedra Postępowania Karnego od samego początku miała wielkie szczęście do ludzi. Wszyscy kierownicy zapisali i zapisują się na kartach historii jako wybitni naukowcy, charyzmatyczni nauczyciele akademiccy, obdarzeni wyrazistym charakterem, temperamentem oraz ponadprzeciętną życzliwością wobec otoczenia.

            Katedra Postępowania Karnego powstała w 1950 roku, pierwszym jej kierownikiem został prof. dr hab. Karol Cincio, prokurator, wykładowca procesu karnego na aplikacji sądowej i prokuratorskiej w latach 50tych XX wieku. Profesor Cincio był autorem licznych publikacji o postępowaniu przygotowawczym i dominującej roli prokuratora w całym postępowaniu karnym. Co wyróżniało Profesora na tle minionej rzeczywistości, mocno zabarwionej socjalistycznym ustrojem, to ogromny szacunek do przedwojennych profesorów oraz ludzi o odmiennych poglądach. Poza tym uczniowie wspominają Profesora jako człowieka niezwykle otwartego, lubianego, a kobiety jako... świetnego tancerza.

Zmianą w organizacji Wydziału w latach 1951-1953 było utworzenie zespołów katedr, między innymi Zespołu Katedr Prawa Karnego, obok których pozostawały jednak katedry poza zespołami. Kierownikiem Zespołu Katedr Prawa Karnego w latach 1952-1965 i Katedr Nauk Kryminologicznych 1965-1969 był prof. dr hab. Witold Świda, twórca wrocławskiej Szkoły Prawa Karnego i Kryminologii oraz Socjologicznej Metody Badań w Polskim Prawie Karnym, uczeń Bronisława Wróblewskiego. Cechą wyróżniającą naukowe badania Profesora było nowatorstwo poprzez upowszechnianie metod badań empirycznych nad prawem.

Wybitną uczennicą Profesora Witolda Świdy była prof. dr hab. Maria Lipczyńska, która objęła kierownictwo Katedry Postępowania Karnego w 1961 roku. Niewątpliwą zasługą Pani Profesor – uczonej, pedagoga, adwokata – było interdyscyplinarne podejście do przedmiotu oraz prowadzenie wspólnych prac dydaktycznych. Pani Profesor pozostawiła po sobie liczne prace nie tylko z zakresu prawa karnego procesowego, ale także z prawa karnego materialnego, z logiki oraz z dydaktyki. Jej pasją naukową była troska o gwarancje procesowe oraz swoisty nurt w nauce prawa, mianowicie adaptacja logiki do potrzeb procedury karnej. Była człowiekiem o bardzo wysokim poziomie erudycji oraz kultury tak prawnej, jak i osobistej, wymagającym, z wielkim uporem oddanym nauce, nauczaniu, wychowaniu, kształceniu oraz ludziom. W Księdze poświęconej jej pamięci uczniowie wspominają, iż dom Pani Profesor był zawsze otwarty dla jej uczniów i wychowanków, chętnych i głodnych życiowych porad Pani Profesor, epatującej życzliwością i wielkim sercem. Jak widać, postać Pani Profesor zasługuje co najmniej na tyle arkuszy papieru, ile zajmuje ona miejsca w sercach wspominających ją z ogromną życzliwością osób.

W 1981 roku z Instytutu Kryminologicznego wyodrębniły się dwie katedry, a Instytut zmienił nazwę na Instytut Prawa Karnego i Kryminologii. Obecnie struktura organizacyjna naszej jednostki ukształtowana jest w formie jednozakładowej Katedry Postępowania Karnego.

Kierownictwo Katedry, po nagłej, przedwczesnej śmierci Pani Profesor w 1984 roku objął jej uczeń – docent Andrzej Kordik; w latach 70 XX wieku przewodniczący Rady Wydziału ds. Młodzieży, bardzo dobry wykładowca, rzeczowy, umiejący w sposób prosty i przejrzysty przekazać skomplikowane zagadnienia procesu karnego. Tematem jego pracy doktorskiej był immunitet prokuratorski. Docent Kordik był świetnym organizatorem, nawiązywał bardzo dobre relacje z organizacjami studenckimi, czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym studentów, którzy lubianego oraz jowialnego wykładowcę przezywali „Strauss”.

Od 1991 roku kierownikiem Katedry przez 18 lat była Pani Profesor Zofia Świda. W 1963 roku Pani Profesor została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Postępowania Karnego, kierowanym przez prof. dr hab. Marię Lipczyńską. Prowadzone przez Panią Profesora zajęcia z procesu karnego oraz logiki charakteryzowały się niezwykłym dynamizmem, co w połączeniu ze wspaniałym przygotowaniem merytorycznym oraz duża dozą życzliwości dla studentów stanowiło jedynie przedsmak dydaktycznych oraz naukowych osiągnięć Pani Profesor. Łączenie teorii z praktyką wykonywania zawodu sędziego zaowocowało licznymi, atrakcyjnym i wszechstronnymi publikacjami naukowymi. Pani Profesor była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2002- 2005, brała udział w charakterze eksperta w pracach Komisji Sejmowej do Spraw Reformy Prawa Karnego. Przez 15 lat była przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego.

W październiku 2009 roku Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski mianował kierownikiem Katedry Postępowania Karnego dr hab. prof. nadzw. UWr Jerzego Skorupkę. Prof. Jerzy Skorupka ukończył studia na Wydziale i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1987 r. Dr nauk prawnych-2000 r., dr hab. w zakresie prawa karnego-2005 r. Pracownik Katedry Postępowania Karnego. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich. Zainteresowania naukowe i badawcze z zakresu postępowania karnego dotyczą problematyki celów procesu karnego, środków przymusu procesowego, postępowania dowodowego oraz postępowania przygotowawczego. Obejmują zwłaszcza zagadnienia dotyczące standardu rzetelnego postępowania karnego, funkcji i podstaw stosowania środków przymusu oraz ochrony praw obywatelskich w postępowaniu karnym, w tym gwarancji uprawnień stron postępowania karnego, a także modelu postępowania przygotowawczego. Zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego gospodarczego obejmują problematykę ochrony obrotu pieniędzmi, środkami płatniczymi i papierami wartościowymi, ochronę obrotu gospodarczego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz korupcję urzędniczą i gospodarczą. Autor ponad 100 prac naukowych o charakterze monograficznym, komentatorskim i artykułowym.

Patrząc w przeszłość czujemy satysfakcję i podziw, przyszłość stawia przed nami zadanie jak i wymaganie sprostania wysokim oczekiwaniom...

autor: Anna Malicka