KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

tel./fax +71 375 23 28

kpk@prawo.uni.wroc.pl

www.kpk.prawo.uni.wroc.pl

@kpkwroclaw

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu ukończone z wynikiem bardzo dobrym, po przedłożeniu pracy magisterskiej pt. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania prawa sąsiedzkiego w polskim prawie cywilnym napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Alfreda Kleina. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany w dniu 10 grudnia 2000 r. po obronie rozprawy pt. Karnoprawna ochrona wierzycieli napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Bojarskiego, której recenzentami byli Prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz i Prof. dr hab. Emil Pływaczewski. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w dniu 10 października 2005 r., po przedłożeniu rozprawy Ochrona interesów majątkowych skarbu państwa w kodeksie karnym, której recenzentami byli Prof. dr hab. Oktawia Górniok, Prof. dr hab. Marian Filar i Prof. dr hab. Marek Bojarski.

Od 1 października 2009 r. kierownik Katedry Postępowania Karnego na WPAiE UWr.

W latach 2008 – 2012 przewodniczący uczelnianej Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.

Promotor w przewodach doktorskich Anny Tęczy-Paciorek (2011), Anny Supranowicz (2011), Krzysztofa Wróblewskiego (2012) oraz Izabeli Haÿduk-Hawrylak (2013).

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora dotyczą dwóch dziedzin prawa karnego, a mianowicie prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego. Zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego materialnego ogniskują się wokół prawa karnego gospodarczego i obejmują szerokie spektrum zagadnień, zwłaszcza problematykę ochrony obrotu pieniędzmi, środkami płatniczymi i papierami wartościowymi, ochronę obrotu gospodarczego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz korupcję urzędniczą i gospodarczą. W zakres badań naukowych dotyczących powyższych zagadnień wchodzą kwestie dotyczące analizy rozmiarów przestępczości gospodarczej oraz jej czynników i uwarunkowań, podstaw karania za przestępstwa przeciwko dobrom prawnym mającym związek z obrotem gospodarczym oraz przeciwdziałania tej przestępczości środkami pozakarnymi.

 

Natomiast zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego procesowego koncentrują się wokół zagadnień dotyczących paradygmatu procesu karnego, a zwłaszcza aksjologii procesu karnego, modelu postępowania przygotowawczego i sądowego oraz prawa dowodowego, a także środków przymusu procesowego. Obejmują swoim zakresem zwłaszcza problematykę celów, funkcji i przesłanek procesu karnego, czynności dowodowych oraz środków przymusu, a także ochrony praw obywatelskich w postępowaniu karnym, w tym gwarancji uprawnień stron postępowania karnego.

 

Kontakt:

pok. 204 (budynek A)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

link do strony WPAiE: prof. dr hab. Jerzy Skorupka